Общи условия за употреба


    Настоящите общи условия регламентират отношенията между ДЕОКОМ – ЕООД , гр. Пловдив ,бул. Княгиня Мария Луиза 14 , ЕИК 201602392 , представлявано от Галина Деянова Шотева , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и лицата ползващи сайта и онлайн магазина наричани по-долу за краткост ПОЛЗВАТЕЛИ , находящи се на www.dekom.bg

 ВНИМАНИЕ ! Внимателно прочетете тези Общи условия , преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита , че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако не приемате тези условия , не използвайте този уеб сайт или онлайн магазина www.dekom.bg !  

Дефиниции

Общи


     Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки , които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително , но не само технически характеристики , гаранционни условия , начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя , респективно от вносителя на съответната стока , като ДЕОКОМ - ЕООД не носи , каквато и да е отговорност , при невярно , неправилно или неточно представена информация , вярна информация представена по заблуждаващ начин , при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки .

    В страницата (линка) към всеки артикул , посочен в Сайта е предоставена информация относно цената , основните характеристики на стоката и допълнителна информация , целяща подпомагането на извършването , на информиран избор от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ при покупка на продукт . www.dekom.bg  не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

www.dekom.bg  си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски или друг език, когато:

 1. Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката ;
 2. Няма общоприета еднозначна терминология на Български език ;
 3. Самата стока е носител на информация на Английски или друг език , например : софтуер , музика  и филми на Английски или друг език ; 

Всички , посочени на сайта цени , са в Български Лева и с включен ДДС . В случай , че стоката има няколко модификации , на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите .

www.dekom.bg  има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти , услуги , цени и други характеристики на стоките и ПОЛЗВАТЕЛИТЕ се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им . Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана , но във всички случаи ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за не актуализирана информация на Сайта , свързана с поръчаните продукти . Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти , услуги или програми , които не се предлагат и не са достъпни в момента . 

Ако някоя от разпоредбите в настоящите общи условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от повелителните норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби . 

Данни за доставчика


Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите :

(1) Комисия за защита на личните данни
 Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg


Защита на личните данни


 

Детайлна информация за събирането съхраняването и опазването на лични данни от ДЕОКОМ – ЕООД:

Чл. 1. (1) ДЕОКОМ – ЕООД събира и обработва личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на следното: 

(2) С приемане на общите условия за ползване на сайта, предоставен от ДОСТАВЧИКА, ПОЛЗВАТЕЛЯТ изрично се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да обработва личните му данни, предоставени при заявяване на желание за покупка от сайта. 
(3) ДОСТАВЧИКЪТ е регистриран като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни под номер № 412717 . 
Чл. 2. (1) ДОСТАВЧИКЪТ събира и обработва личните данни, предоставени от ПОЛЗВАТЕЛЯ за следните цели:

(2) ДЕОКОМ – ЕООД следва следните принципи при обработка на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ:

Чл. 3. (1) ДЕОКОМ – ЕООД не събира и не обработва лични данни, а ПОЛЗВАТЕЛЯТ не предоставят лични данни, които се отнасят за следното:

(2) Ал.1 не се прилага в случаите по чл. 5, ал. 2 от Закона за защита на личните данни. 
Чл. 4. (1) При събирането и обработването на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ, ДЕОКОМ – ЕООД осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. 
(2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължават да полагат дължимата грижа за опазване и защита на личните си данни преди и по време предоставянето им на ДОСТАВЧИКА. 
(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ е отговорен за актуалността на личните данни, които предоставя на ДОСТАВЧИКА. 
Чл. 5. В случаите, в които личните данни са получени от ПОЛЗВАТЕЛЯТ, за който се отнасят, ДЕОКОМ – ЕООД има право да му предоставя, след предварителна преценка за необходимостта от предоставянето с цел гарантиране на справедливо обработване на данните по отношение на физическото лице, за всеки конкретен случай, следната информация:

Чл. 6. ДЕОКОМ – ЕООД предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯТ, достъп до личните му данни, събрани в процеса на регистрация или покупка без регистрация и възможност за тяхното редактиране. 
Чл. 7. ДЕОКОМ – ЕООД предоставя на Комисията за защита на личните данни, достъп до водените от него регистри и не препятства контрола върху процеса по обработването. 
Чл. 8. (1) ДЕОКОМ – ЕООД предоставя на държавни органи лични данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ след изрично писмено нареждане и в предвидените от закона случаи, и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани. 
(2) ДЕОКОМ – ЕООД предоставя на държавните органи лични данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ, включително и в следните случаи:

Чл. 9. След постигане на целите от обработката на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ, ДЕОКОМ – ЕООД унищожава данните или ги прехвърля на друг администратор на лични данни при спазване на изискванията на чл. 25, ал. 1 от Закона за защита на личните данни. 
Чл. 10. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право на достъп до личните си данни, като изпрати до ДЕОКОМ – ЕООД искане за предоставяне на достъп по електронен път, телефон или устно пред служител на ДЕОКОМ – ЕООД лично или от упълномощено лице. Достъп до личните си данни се осъществява, след попълнена фирмена бланка с която лицето декларира желание да му бъдат предоставени, коригирани или изтрити  личните данни.
(2) ДЕОКОМ – ЕООД предоставя достъп само до данните отнасящи се за съответното физическо лице, което е изпратило искане за предоставяне на достъп. 
Чл. 11. (1) Физическото лице, за което се отнасят данните има право по всяко време да изисква от ДЕОКОМ – ЕООД следното:

(2) Физическото лице, чиито данни се обработват има право да изисква действията по ал. 1 безплатно, най-много веднъж на всеки 12 месеца. 
Чл. 12. Физическото лице, чиито данни се обработват от ДЕОКОМ – ЕООД има право по всяко време да поиска от ДЕОКОМ – ЕООД следното:

Чл. 13. (1) Исканията, отправени до ДЕОКОМ – ЕООД съгласно настоящата политика трябва да съдържат най-малко следното:

(2) Когато искането се подава от пълномощник на лицето, прилага се и нотариално заверено пълномощно. 
Чл. 14. (1) ДЕОКОМ – ЕООД се произнася по искането на физическото лице съгласно Чл. 13, ал. 1 в срок до 14 работни дни от подаването му. 
(2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен от ДЕОКОМ – ЕООД до 30 работни дни когато обективно се изисква по-дълъг срок за събирането на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на ДОСТАВЧИКА. 
(3) ДЕОКОМ – ЕООД уведомява писмено физическото лице отправило искането за удовлетворяването му или мотивирано отказва удовлетворяването на искането. ДЕОКОМ – ЕООД изпраща уведомлението до физическото лице по пощата с обратна разписка, куриер с обратни документи или лично срещу подпис. 
(4) Липсата на уведомление от страна на ДЕОКОМ – ЕООД до физическото лице по този член ще се смята за отказ. 
Чл. 15. Физическото лице, за което се отнасят данните, има право на следното:

 

Условия за използване на Сайта www.dekom.bg :С използването на сайта www.dekom.bg ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава и декларира съгласието си със следното :

 

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ


www.dekom.bg  предоставя на клиентите-потребители следните услуги:

 1. Информация за стоките в сайта разпределени по видове групи и подгрупи;
 2. Продажба и доставка на оферираните стоки с условия по избор на клиента;
 3. Технически консултации по телефон, в рамките на работното време:
  1. от 9:00 до 20:00 часа, от понеделник до петък,
  2. от 9:00 до 18:00 часа в събота.

 

УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА НА СТОКИ


 1. Указаната цена на отделните стоки е за 1 брой с включен ДДС .
 2. Условията на поръчка и доставка на стоките са указани в сайта и са личен избор на потребителя.
 3. Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутон със символ „Кошница“. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор клиента и www.dekom.bg .
 4. При поръчката ако клиентът е избрал "Желая фактура" задължително посочва данни за фирмата или ЕГН за физическото лице за издаване на фактура и осъществяване на доставка.
 5. Посочването на непълни или неверни данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва www.dekom.bg с изпълнение.

 

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА


 1. Възможностите за плащане са:
  1. с наложен платеж по куриер;
  2. по банков път (с банков превод);
  3. на разсрочено плащане;
  4. с банкова карта;
 2. Поръчаната стока се доставя на посочения конкретно за поръчката от клиента адрес за доставка.
 3. При избор на “доставка с наложен платеж” , клиента е длъжен да заплати стоката при получаването и на приносителя.
 4. При избор на метод на плащане - "Разсрочено плащане" - кандидатствате за покупка с разсрочено плащане чрез TBI кредит за което е необходимо:
  1. да маркирате „Съгласие за обработка на лични данни";
  2. да прочетете и да сте съгласни с написаното в "ИСКАНЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ", което може да отворите и съхраните от линка; (http://www.dekom.bg/agreement.pdf)
  3. да изберете „Период на разсрочено плащане“;
  4. да попълнете старателно исканите от Вас данни; 

След което служител на „Ти Би Ай Банк“ ще се свърже с Вас на посочените  телефони за да допълне необходимата информация в искането за финансиране. При получаване на становище ще се свържем с Вас, за да Ви информира дали сте одобрен за кредита.

За подписване на договора и получаване на избрания продукт не е необходимо да посетите наш магазин!!!

Стоката ще бъде изпратена по куриерска фирма „СПИДИ“ в най-близкия офис до Вас с услуга „ДО ПОИСКВАНЕ“ и плик с обратни документи за подпис (ДОГОВОР), който куриера да върне.

 1. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида и, и ползвания транспорт за доставка.
 2. Ако клиентът не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес Dekom.bg се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.
 3. Доставката на продукти на стойност над 100лв. в рамките на Пловдив е безплатна.
 4. Доставка в рамките на България се изчислява по ценовата листа на СПИДИ - АД в категория Доставка на Пратка с наложен платеж .

Отказ от закупена стока


За да упражни правото си на отказ , ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да уведоми www.dekom.bg  за имената си , географския си адрес и ако има такива , телефонен номер , факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо , изпратено по пощата , факс или електронна поща) . ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да използва приложения стандартен формуляр за отказ , но това не е задължително :

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора) - https://www.dekom.bg/declaration.pdf 

Стандартни указания за отказ :


Ако се откажете от настоящия договор , ние ще Ви възстановим всички плащания , които сме получили от Вас , включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи , свързани с избран от Вас начин на доставка , различен от най-евтиния стандартен начин на доставка , предлаган от нас) , без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от  датата , на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор . Ще извършим възстановяването , като използваме същото платежно средство , използвано от Вас при първоначалната трансакция като във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас . Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства , че сте изпратили обратно стоките , в зависимост от това , кое от двете събития е настъпило по-рано) . Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня , в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор . Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките .

 

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА


Клиент, поръчал стока през електронния магазин www.dekom.bg  и получил същата по пощата, с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в един от следните случаи:

Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика.

 

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА


След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира, или да иска връщането и, и възстановяване на платената от него цена в случаите, предвидени от ЗЗППТ.

 

ГАРАНЦИЯ


Когато доставената стока е с гаранция и клиентът е редовно снабден с гаранционна карта, където са посочени адреси и телефони на гаранционните сервизи, той се обръща директно към посочените сервизи или пунктове.

Транспортните разходи са за сметка на клиента.

Автоколони и HI-FI Колони  не подлежат на гаранционни претенции. 

 

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ


www.dekom.bg  се отнася изключително сериозно към неприкосновеността на вашите лични данни. Моля, прочетете повече за политиката ни на конфиденциалност.

За какво се отнася политиката на конфиденциалност:
Политиката на конфиденциалност засяга начина, по който www.dekom.bg  третира личната идентификационна информация, която сайтът автоматично събира, докато сте в www.dekom.bg  или използвате други услуги на www.dekom.bg 

Споделяне и разкриване на информация
Екипът на www.dekom.bg  третира вашите данни като строго конфиденциална информация. www.dekom.bg  НЯМА да продава или дава под наем личната ви идентификационна информация на никого при никакви обстоятелства и на никаква цена.

Защита
Интернет е глобална среда и поради това използването на Интернет за събиране и обработване на лични данни задължително включва предаването на данни по международни пътища. Затова, когато посещавате Dekom.bg и общувате с нас по електронен път, вие признавате и заявявате съгласието си с

обработването на личните ви данни по този начин.

Ако имате въпроси или предложения относно вашата лична информация или гореспоменатите практики, моля, свържете се с нас на info@dekom.bg

 

ПРАВА


www.dekom.bg  1994-2006. Всички права запазени!

Използването на информация е разрешено само в случай , че цитирате www.dekom.bg като източник с хиперлинк към страницата. Включването на връзки към www.dekom.bg  е свободно , но ще ви бъдем благодарни , ако ни уведомите.

 

ОТГОВОРНОСТ


Ограничение на отговорността

Екипът на www.dekom.bg полага всички възможни усилия да осигури максимално актуална информация . www.dekom.bg  не носи отговорност за вреди , получени следствие на публикувана информация , както и за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта материали .

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ


 1. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия , които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия , разпространяване на вируси и др. подобни., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица .
 2. www.dekom.bg  не носи отговорност спрямо клиента в случай на липса на складова наличност на оферирана стока, или друга невъзможност оферираната стока да бъде доставена на клиента веднага , или в уговорения с доставчика срок .
 3. www.dekom.bg  не носи отговорност спрямо потребителите на сайта , както и по отношение на трети лица , в случаи на копиране или друг вид неправомерно ползване на чужда търговска марка , запазен знак за произход , информация , картина , звук , образ и др. Всички такива принадлежат на съответните им собственици и се използват в сайта единствено с цел реклама и/или продажба на съответния продукт .