Общи условия

Деоком ООД

Общи условия за употреба

    Настоящите общи условия регламентират отношенията между ДЕОКОМ ООД, гр. Пловдив, бул. Княгиня Мария Луиза 14, ЕИК 201602392, представлявано от Галина Деянова Шотева, наричано по - долу за краткост ДОСТАВЧИК и лицата ползващи сайта и онлайн магазина наричани по - долу за краткост ПОЛЗВАТЕЛИ, находящи се на www.dekom.bg

ВНИМАНИЕ ! Внимателно прочетете тези Общи условия , преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако не приемате тези условия, не използвайте този уеб сайт или онлайн магазина www.dekom.bg !

Дефиниции

 • НИЕ - ДЕОКОМ - ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Княгиня Мария Луиза 14, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201602392, тел: 0888887840, e - mail: info@dekom.bg
 • ЗЗП означава Закон за защита на потребителите
 • ЗЗЛД - означава Закон за защита на личните данни
 • САЙТ означава сайта находящ се на уеб адрес www.dekom.bg
 • ОНЛАЙН МАГАЗИН означава виртуалният магазин, находящ се на уеб адрес www.dekom.bg предоставящ възможност за получаване на подробна информация за предлаганите стоки както и за закупуване на тези стоки през Интернет
 • ПОЛЗВАТЕЛИ означава лица ползващи възможностите предоставени от сайта
 • ПОТРЕБИТЕЛ означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите /ЗЗД/
 • ЛИЧНИ ДАННИ означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/
 • ОБЩИ УСЛОВИЯ това са настоящите Общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта с изключение на линка сочещ към тези общи условия ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Общи

    Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като ДЕОКОМ - ООД не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването, на информиран избор от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ при покупка на продукт. Деоком ООД не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Деоком ООД си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски или друг език, когато:

 1. Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката ;
 2. Няма общоприета еднозначна терминология на Български език ;
 3. Самата стока е носител на информация на Английски или друг език, например: софтуер, музика и филми на Английски или друг език ;

Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.

Деоком ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и ПОЛЗВАТЕЛИТЕ се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on - line покупки преди доставката им за не актуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

Ако някоя от разпоредбите в настоящите общи условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от повелителните норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби.

Данни за доставчика

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на ДОСТАВЧИКА : ДЕОКОМ - ООД
 • Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Княгиня Мария Луиза 14
 • Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, бул. Княгиня Мария Луиза 14,
 • e - mail: info@dekom.bg , тел: 0888887840
 • ДЕОКОМ - ООД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията ЕИК 201602392
 • Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 201602392
 • Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 412717 / 12.11.2014г.
 • Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg


Защита на личните данни

 • ДЕОКОМ ООД, ЕИК 201602392, в качеството си на Администратор на лични данни, вписан в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри с идентификационен No 412717 и видно от Удостоверение, издадено на 12.11.2014 г. от Председателя на Комисията за защита на личните данни, получава лични данни от лицата, за които те се отнасят.
 • ДЕОКОМ ООД е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
 • ПОЛЗВАТЕЛЯТ или категориите ПОЛЗВАТЕЛИ, на които личните данни могат да бъдат разкрити са физическите лица, за които се отнасят данните или други лица, ако това е предвидено в нормативен акт. Предоставените от ПОЛЗВАТЕЛЯ Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
 • ДЕОКОМ ООД обработва лични данни, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, ДЕОКОМ ООД няма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни, ПОЛЗВАТЕЛЯТ автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани.
 • Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, както и право по всяко време да поиска от ДЕОКОМ ООД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.
 • ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява декларираните от него лични данни да бъдат предоставяни от ДЕОКОМ ООД на кредитодателите, с които ДЕОКОМ ООД работи, в случай че избере начин на плащане " На изплащане ".

Детайлна информация за събирането съхраняването и опазването на лични данни от ДЕОКОМ ООД:

Чл. 1. (1) ДЕОКОМ ООД събира и обработва личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за защита на личните данни и по - конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие на ПОЛЗВАТЕЛЯ;
 • Изпълнение на задълженията на ДЕОКОМ ООД към ПОЛЗВАТЕЛЯ.

(2) С приемане на общите условия за ползване на сайта, предоставен от ДОСТАВЧИКА, ПОЛЗВАТЕЛЯТ изрично се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да обработва личните му данни, предоставени при заявяване на желание за покупка от сайта.
(3) ДОСТАВЧИКЪТ е регистриран като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни под номер № 412717.
Чл. 2. (1) ДОСТАВЧИКЪТ събира и обработва личните данни, предоставени от ПОЛЗВАТЕЛЯ за следните цели:

 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на доставката на стоката;
 • разрешаване на спорове между ПОЛЗВАТЕЛЯ и трети лица;

(2) ДЕОКОМ ООД следва следните принципи при обработка на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ:

 • законност и добросъвестност;
 • точна определеност на целите на обработката;
 • съотносимост с целите на обработката;
 • точност и актуалност
 • съгласие на ПОЛЗВАТЕЛЯ за обработка на данните.

Чл. 3. (1) ДЕОКОМ ООД не събира и не обработва лични данни, а ПОЛЗВАТЕЛЯТ не предоставят лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
 • се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;

(2) Ал.1 не се прилага в случаите по чл. 5, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.
Чл. 4. (1) При събирането и обработването на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ, ДЕОКОМ ООД осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
(2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължават да полагат дължимата грижа за опазване и защита на личните си данни преди и по време предоставянето им на ДОСТАВЧИКА.
(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ е отговорен за актуалността на личните данни, които предоставя на ДОСТАВЧИКА.
Чл. 5. В случаите, в които личните данни са получени от ПОЛЗВАТЕЛЯТ, за който се отнасят, ДЕОКОМ ООД има право да му предоставя, след предварителна преценка за необходимостта от предоставянето с цел гарантиране на справедливо обработване на данните по отношение на физическото лице, за всеки конкретен случай, следната информация:

 • получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;
 • данните за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;
 • информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

Чл. 6. ДЕОКОМ ООД предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯТ, достъп до личните му данни, събрани в процеса на регистрация или покупка без регистрация и възможност за тяхното редактиране.
Чл. 7. ДЕОКОМ ООД предоставя на Комисията за защита на личните данни, достъп до водените от него регистри и не препятства контрола върху процеса по обработването.
Чл. 8. (1) ДЕОКОМ ООД предоставя на държавни органи лични данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ след изрично писмено нареждане и в предвидените от закона случаи, и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.
(2) ДЕОКОМ ООД предоставя на държавните органи лични данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ, включително и в следните случаи:

 • чл. 251в, ал. 1 от Закона за електронните съобщения;
 • чл. 16, ал. 3 от Закона за електронната търговия;
 • чл. 64, ал. 1 от Закона за министерство на вътрешните работи.

Чл. 9. След постигане на целите от обработката на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ, ДЕОКОМ ООД унищожава данните или ги прехвърля на друг администратор на лични данни при спазване на изискванията на чл. 25, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.
Чл. 10. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право на достъп до личните си данни, като изпрати до ДЕОКОМ ООД искане за предоставяне на достъп по електронен път, телефон или устно пред служител на ДЕОКОМ ООД лично или от упълномощено лице. Достъп до личните си данни се осъществява, след попълнена фирмена бланка с която лицето декларира желание да му бъдат предоставени, коригирани или изтрити личните данни.
(2) ДЕОКОМ ООД предоставя достъп само до данните отнасящи се за съответното физическо лице, което е изпратило искане за предоставяне на достъп.
Чл. 11. (1) Физическото лице, за което се отнасят данните има право по всяко време да изисква от ДЕОКОМ ООД следното:

 • потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на физическото лице, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до физическото лице.

(2) Физическото лице, чиито данни се обработват има право да изисква действията по ал. 1 безплатно, най - много веднъж на всеки 12 месеца.
Чл. 12. Физическото лице, чиито данни се обработват от ДЕОКОМ ООД има право по всяко време да поиска от ДЕОКОМ ООД следното:

 • да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни;
 • да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с горното изречение, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Чл. 13. (1) Исканията, отправени до ДЕОКОМ ООД съгласно настоящата политика трябва да съдържат най - малко следното:

 • име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 • описание на искането;
 • предпочитана форма за предоставяне на информацията;
 • подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

(2) Когато искането се подава от пълномощник на лицето, прилага се и нотариално заверено пълномощно.
Чл. 14. (1) ДЕОКОМ ООД се произнася по искането на физическото лице съгласно Чл. 13, ал. 1 в срок до 14 работни дни от подаването му.
(2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен от ДЕОКОМ ООД до 30 работни дни когато обективно се изисква по - дълъг срок за събирането на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на ДОСТАВЧИКА.
(3) ДЕОКОМ ООД уведомява писмено физическото лице отправило искането за удовлетворяването му или мотивирано отказва удовлетворяването на искането. ДЕОКОМ ООД изпраща уведомлението до физическото лице по пощата с обратна разписка, куриер с обратни документи или лично срещу подпис.
(4) Липсата на уведомление от страна на ДЕОКОМ ООД до физическото лице по този член ще се смята за отказ.
Чл. 15. Физическото лице, за което се отнасят данните, има право на следното:

 • да възрази пред ДЕОКОМ ООД срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 • да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;
 • да бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите по т. 2, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

Условия за използване на Сайта

С използването на сайта www.dekom.bg ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава и декларира съгласието си със следното:

 • Информационните услуги на Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани".
 • Деоком ООД не носи отговорност за точността на публикуваната информация.
 • Деоком ООД не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на ПОЛЗВАТЕЛЯ, статусът на негови или на други ПОЛЗВАТЕЛИ, запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и/или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване / невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на сайта.
 • Деоком ООД не носи отговорност в случай, че при използване на Сайта или материали от него за потребителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ.
 • Системата за покупки през Сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокооборота е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на Сайта като „налични“ към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез on - line магазина. При всички случаи, www.dekom.bg потвърждава възможността или невъзможността за доставка на заявената през Оn - line системата стока.
 • Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др. подобни) на направена поръчка чрез Оn - line системата да бъдат променени, като, www.dekom.bg се задължава да съобщи на ПОЛЗВАТЕЛЯ за направените промени на предоставения от него е - мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най - късно до момента на изпращането на ПОЛЗВАТЕЛЯ на съобщение за доставка на потвърдената поръчка до адреса на ПОЛЗВАТЕЛЯ.
 • Деоком ООД не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯ предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация.

Предоставяни услуги

Деоком ООД предоставя на клиентите - потребители следните услуги:

 1. Информация за стоките в сайта разпределени по видове групи и подгрупи;
 2. Продажба и доставка на оферираните стоки с условия по избор на клиента;
 3. Технически консултации по телефон, в рамките на работното време:
  1. от 9:00 до 19:00 часа, от понеделник до петък,
  2. от 9:00 до 15:00 часа в събота.

Условия на поръчка и доставка на стоки

 1. Указаната цена на отделните стоки е за 1 брой с включен ДДС.
 2. Условията на поръчка и доставка на стоките са указани в сайта и са личен избор на потребителя.
 3. Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутон със символ „Кошница“ или бутон с надпис „Купи сега“. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор клиента и www.dekom.bg .
 4. При поръчката ако клиентът е избрал "Желая фактура" задължително посочва данни за фирмата или ЕГН за физическото лице за издаване на фактура и осъществяване на доставка.
 5. Посочването на непълни или неверни данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва www.dekom.bg с изпълнение.

Условия на доставка

 1. Възможностите за плащане са:
  1. по банков път (с банков превод);
  2. на разсрочено плащане;
 2. Поръчаната стока се доставя на посочения конкретно за поръчката от клиента адрес за доставка.
 3. При избор на метод на плащане - "Разсрочено плащане" - кандидатствате за покупка с разсрочено плащане чрез ТИ БИ АЙ Банк за което е необходимо:
  1. да маркирате „Съгласие за обработка на лични данни";
  2. да прочетете и да сте съгласни с написаното в "ИСКАНЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ", което може да отворите и съхраните от линка; (ТУК )
  3. да изберете „Период на разсрочено плащане“;
  4. да попълнете старателно исканите от Вас данни;

След което служител на „Ти Би Ай Банк“ ще се свърже с Вас на посочените телефони за да допълне необходимата информация в искането за финансиране. При получаване на становище ще се свържем с Вас, за да Ви информира дали сте одобрен за кредита.

За подписване на договора и получаване на избрания продукт не е необходимо да посетите наш магазин!!!

Стоката ще бъде изпратена по куриерска фирма „СПИДИ“ в най - близкия офис до Вас с услуга „ДО ПОИСКВАНЕ& ldquo; и плик с обратни документи за подпис (ДОГОВОР), който куриера да върне.

 1. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида и, и ползвания транспорт за доставка.
 2. Ако клиентът не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес Dekom.bg се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.
 3. Доставката на продукти на стойност над 100лв. в рамките на Пловдив е безплатна.
 4. Доставка в рамките на България се изчислява по ценовата листа на СПИДИ - АД

Отказ от закупена стока

За да упражни правото си на отказ, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да уведоми Деоком ООД за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора) - https://www.dekom.bg/declaration.pdf

Стандартни указания за отказ:

 • Право на отказ от договора от разстояние.
 • Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни
 • Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.
 • За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо изпратено по пощата, факс или електронна поща). Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (добавете интернет адрес). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
 • За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
 • Действие на отказа

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най - евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по - късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция като във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по - рано). Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по - късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

Отказ за получаване на поръчана и доставена стока

Клиент, поръчал стока през електронния магазин www.dekom.bg и получил същата по пощата, с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в един от следните случаи:

 • в случаите, предвидени от ЗЗППТ
 • при транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени;
 • доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента;
 • цената не съответства на първоначално оферираната;
 • рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.

Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика.

Връщане на стока

След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира, или да иска връщането и, и възстановяване на платената от него цена в случаите, предвидени от ЗЗППТ.

Гаранция

Когато доставената стока е с гаранция и клиентът е редовно снабден с гаранционна карта, където са посочени адреси и телефони на гаранционните сервизи, той се обръща директно към посочените сервизи или пунктове.

Транспортните разходи са за сметка на клиента.

Автоколони и HI - FI Колони не подлежат на гаранционни претенции.

Конфиденциалност

Деоком ООД се отнася изключително сериозно към неприкосновеността на вашите лични данни. Моля, прочетете повече за политиката ни на конфиденциалност.

За какво се отнася политиката на конфиденциалност:
Политиката на конфиденциалност засяга начина, по който Деоком ООД третира личната идентификационна информация, която сайтът автоматично събира, докато сте в www.dekom.bg или използвате други услуги на www.dekom.bg

Споделяне и разкриване на информация
Екипът на Деоком ООД третира вашите данни като строго конфиденциална информация. Деоком ООД НЯМА да продава или дава под наем личната ви идентификационна информация на никого при никакви обстоятелства и на никаква цена.

Защита
Интернет е глобална среда и поради това използването на Интернет за събиране и обработване на лични данни задължително включва предаването на данни по международни пътища. Затова, когато посещавате Dekom.bg и общувате с нас по електронен път, вие признавате и заявявате съгласието си с

обработването на личните ви данни по този начин.

Ако имате въпроси или предложения относно вашата лична информация или гореспоменатите практики, моля, свържете се с нас на info@dekom.bg

Права

www.dekom.bg 1994 - 2006. Всички права запазени!

Използването на информация е разрешено само в случай, че цитирате www.dekom.bg като източник с хиперлинк към страницата. Включването на връзки към www.dekom.bg е свободно, но ще ви бъдем благодарни, ако ни уведомите.

Отговорност

Ограничение на отговорността

Екипът на Деоком ООД полага всички възможни усилия да осигури максимално актуална информация. www.dekom.bg не носи отговорност за вреди, получени следствие на публикувана информация, както и за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта материали.

Други условия

 1. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др. подобни., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.
 2. Деоком ООД не носи отговорност спрямо клиента в случай на липса на складова наличност на оферирана стока, или друга невъзможност оферираната стока да бъде доставена на клиента веднага, или в уговорения с доставчика срок.
 3. Деоком ООД не носи отговорност спрямо потребителите на сайта, както и по отношение на трети лица, в случаи на копиране или друг вид неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак за произход, информация, картина, звук, образ и др. Всички такива принадлежат на съответните им собственици и се използват в сайта единствено с цел реклама и/или продажба на съответния продукт.