Общи условия

Настоящите общи условия регламентират отношенията между ДЕОКОМ – ООД , гр. Пловдив , бул. Княгиня Мария Луиза 14 , ЕИК 201602392 , представлявано от Величка Георгиева Шотева , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и лицата ползващи сайта и онлайн магазина наричани по-долу за краткост ПОЛЗВАТЕЛИ , находящи се на www.dekom.bg ВНИМАНИЕ ! Внимателно прочетете тези Общи условия , преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита , че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако не приемате тези условия , не използвайте този уеб сайт и или онлайн магазина www.dekom.bg ! Дефиниции • НИЕ - ДЕОКОМ - ООД , със седалище и адрес на управление : гр. Пловдив , бул. Княгиня Мария Луиза 14 , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201602392 , тел : 0888887840 , e-mail : info@dekom.bg • ЗЗП – означава Закон за защита на потребителите • ЗЗЛД - означава Закон за защита на личните данни • САЙТ – означава сайта находящ се на уеб адрес www.dekom.bg • ОНЛАЙН МАГАЗИН – означава виртуалният магазин , находящ се на уеб адрес www.dekom.bg , предоставящ възможност за получаване на подробна информация за предлаганите стоки както и за закупуване на тези стоки през Интернет • ПОЛЗВАТЕЛИ – означава лица ползващи възможностите предоставени от сайта • ПОТРЕБИТЕЛ – означава потребител по смилъла на Закона за защита на потребителите /ЗЗД/ • ЛИЧНИ ДАННИ – означава лични данни по смилъла на Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ • НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ – означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги /ЗПУ/ • ОБЩИ УСЛОВИЯ – това са настоящите Общи условия . С кликването върху който и да е линк , бутон или приложение находящи се на сайта , с изключение на линка сочещ към тези общи условия ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина .


Общи Чрез електронна поръчка от онлай магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки , които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително , но не само технически характеристики , гаранционни условия , начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя , респективно от вносителя на съответната стока , като ДЕОКОМ - ООД не носи , каквато и да е отговорност , при невярно , неправилно или неточно представена информация , вярна информация представена по заблуждаващ начин , при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки . В страницата (линка) към всеки артикул , посочен в Сайта е предоставена информация относно цената , основните характеристики на стоката и допълнителна информация , целяща подпомагането на извършването , на информиран избор от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ при покупка на продукт . www.dekom.bg не носи отговорност за неточности в описанието на стоката , които не се отнасят към основните и характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация . www.dekom.bg си запазва правото да публикува имена , модели и друга информация за стоки на Английски или друг език , когато : а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката ; б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език ; в) Самата стока е носител на информация на Английски или друг език , например : софтуер , музика и филми на Английски или друг език ; Всички , посочени на сайта цени , са в Български Лева и с включен ДДС . В случай , че стоката има няколко модификации , на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите . www.dekom.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти , услуги , цени и други характеристики на стоките и ПОЛЗВАТЕЛИТЕ се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им . Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана , но във всички случаи ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта , свързана с поръчаните продукти . Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти , услуги или програми , които не се предлагат и не са достъпни в момента . Ако някоя от разпоредбите в настоящите общи условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от повелителните норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби . Данни за доставчика Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите : • Наименование на ДОСТАВЧИКА : ДЕОКОМ - ООД • Седалище и адрес на управление : гр. Пловдив , бул. Княгиня Мария Луиза 14 • Данни за кореспонденция : гр. Пловдив , бул. Княгиня Мария Луиза 14 , e-mail : info@dekom.bg , тел : 0888887840 • ДЕОКОМ - ООД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията ЕИК 201602392 • Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 201602392 • Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 412717 / 12.11.2014г. • Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg (2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg


Защита на личните данни • ДЕОКОМ – ООД , ЕИК 201602392 , в качеството си на Администратор на лични данни , вписан в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри с идентификационен No 412717 и видно от Удостоверение , издадено на 12.11.2014 г. от Председателя на Комисията за защита на личните данни , получава лични данни от лицата , за които те се отнасят . • ДЕОКОМ – ООД е Администратор на лични данни , установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин , несъвместим с тези цели . • ПОЛЗВАТЕЛЯТ или категориите ПОЛЗВАТЕЛИ , на които личните данни могат да бъдат разкрити са физическите лица , за които се отнасят данните или други лица , ако това е предвидено в нормативен акт . Предоставените от ПОЛЗВАТЕЛЯ Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели . • ДЕОКОМ – ООД обработва лични данни , само при условие , че физическото лице , за което се отнасят данните , е дало изрично своето съгласие , като при липса на изчрино съгласие от страна на лицето , за което се отнасят данните , ДЕОКОМ – ООД няма право да обработва данните му . С предоставянето на личните си данни , ПОЛЗВАТЕЛЯТ автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани . • Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни , както и право по всяко време да поиска от ДЕОКОМ – ООД да заличи , коригира или блокира негови лични данни , обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД . • ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява декларираните от него лични данни да бъдат предоставяни от ДЕОКОМ – ООД на кредитодателите , с които www.dekom.bg работи , в случай че избере начин на плащане " На изплащане".


Условия за използване на Сайта www.dekom.bg : С използването на сайта www.dekom.bg ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава и декларира съгласието си със следното : • Информационните услуги на Сайта се предоставят "във вида , в който са публикувани". • www.dekom.bg не носи отговорност за точността на публикуваната информация. • www.dekom.bg не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на ПОЛЗВАТЕЛЯ, статусът на негови или на други ПОЛЗВАТЕЛИ , запитвания , въпроси и коментари за продукти , наличност на продукти , както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер , настъпили след , в резултат на или поради използване / невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на сайта . • www.dekom.bg не носи отговорност в случай, че при използване на Сайта или материали от него за потебителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ . • Системата за покупки през Сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокооборота е възможно определени артикули и аксесоари към тях , публикувани и фигуриращи на Сайта като „налични“ към момента на проверката , да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез on-line магазина. При всички случаи , www.dekom.bg потвърждава възможността или невъзможността за доставка на заявената през Оn-line системата стока . • Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др.подобни) на направена поръчка чрез Оn-line системата да бъдат променени , като www.dekom.bg се задължава да съобщи на ПОЛЗВАТЕЛЯ за направените промени на предоставения от него е-мейл и/ или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин , в срок най-късно до момента на изпращането на ПОЛЗВАТЕЛЯ на съобщение за доставка на потвърдената поръчка до адреса на ПОЛЗВАТЕЛЯ . • www.dekom.bg не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка , в случай , че ПОЛЗВАТЕЛЯ предостави невярна , неточна , неактуална или непълна информация .


ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ 1. www.dekom.bg предоставя на клиентите-потребители следните услуги: Информация за стоките в сайта разпределени по видове групи и подгрупи; Продажба и доставка на оферираните стоки с условия по избор на клиента; Технически консултации по телефон, в рамките на работното време: от 9:00 до 20:00 часа, от понеделник до петък, от 9:00 до 18:00 часа в събота.


УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА НА СТОКИ 2. Указаната цена на отделните стоки е за 1 брой с включен ДДС . 3. Условията на поръчка и доставка на стоките са указани в сайта и са личен избор на потребителя. 4. Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона "доставка"след избор на избраното количeство. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор клиента и www.dekom.bg 5. При поръчката ако клиентът е избрал "Желая фактура" задължително посочва данни за фирмата или ЕГН за физическото лице за издаване на фактура и осъществяване на доставка. 6. Посочването на непълни или неверени данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва www.dekom.bg с изпълнение.


УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 7. Възможностите за плащане и доставка са: с наложен платеж по куриер; по банков път (с банков превод); на разсрочено плащане, с банкова карта. Поръчаната стока се доставя на посочения конкретно за поръчката от клиента адрес за доставка. 8. При избор на “доставка с наложен платеж” , клиента е длъжен да заплати стоката при получаването и на приносителя. 9. При избор на метод на плащане - "Разсрочено плащане" - кандидатствате за покупка с разсрочено плащане чрез TBI кредит за което е необходимо: да маркирате „Съгласие за обработка на лични данни"; да прочетете и да сте съгласни с написаното в "ИСКАНЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ", което може да отворите и съхраните от линка; да изберете „Период на разсрочено плащане“; да попълнете старателно исканите от Вас данни; след което служител на Ти Би Ай Кредит ще се свърже с Вас на посочените телефони за да допълне необходимата информация в искането за финансиране. При получаване на становище ще се свържем с Вас, за да Ви информира дали сте одобрен за кредита. За подписване на договора и получаване на избрания продукт не е необходимо да посетите наш магазин!!! 10. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида и, и ползвания транспорт за доставка. 11. Ако клиентът не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес Dekom.bg се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка. 12. Доставката на продукти на стойност над 100лв. в рамките на Пловдив е безплатна. Доставка в рамките на България се изчислява по ценовата листа на СПИДИ - АД в категория Доставка на Пратка с наложен платеж.


Отказ от закупена стока За да упражни правото си на отказ , ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да уведоми www.dekom.bg за имената си , географския си адрес и ако има такива , телефонен номер , факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо , изпратено по пощата , факс или електронна поща) . ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да използва приложения стандартен формуляр за отказ , но това не е задължително : Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора) До ДЕОКОМ – ООД гр. Пловдив , бул. Княгиня Мария Луиза 14 e-mail : info@dekom.bg тел : 0888887840 С настоящото уведомявам / уведомяваме , че се отказвам / отказваме от сключения от мен / нас договор за покупка на следните стоки / за предоставяне на следната услуга : ............................................................................................... .............................................................................................. – Поръчано / Получено на .................................................. – Име на ПОЛЗВАТЕЛЯ ................................................................................................ – Адрес на ПОЛЗВАТЕЛЯ ................................................................................................. – Подпис на ПОЛЗВАТЕЛЯ ................................................................................................. (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия) – Дата ............................


Стандартни указания за отказ : • Право на отказ от договора от разстояние . • Имате право да се откажете от настоящия договор , без да посочвате причини за това , в срок 14 дни • Срокът за отказ е 14 дни считано от датата , на която Вие или трето лице , различно от превозвача и посочено от Вас , сте влезли във владение на стоките или при договор , съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка , които се доставят поотделно : датата , на която Вие или трето лице , различно от превозвача и посочено от Вас , сте влезли във владение на последната стока . За да упражните правото си на отказ , трябва да ни уведомите (за Вашето име , географски адрес и ако имате такива , телефонен номер , факс и електронен адрес) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо изпратено по пощата , факс или електронна поща) . Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (добавете интернет адрес) . Ако използвате тази възможност , ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа . За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора . • Действие на отказа Ако се откажете от настоящия договор , ние ще Ви възстановим всички плащания , които сме получили от Вас , включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи , свързани с избран от Вас начин на доставка , различен от най-евтиния стандартен начин на доставка , предлаган от нас) , без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата , на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор . Ще извършим възстановяването , като използваме същото платежно средство , използвано от Вас при първоначалната трансакция като във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас . Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства , че сте изпратили обратно стоките , в зависимост от това , кое от двете събития е настъпило по-рано) . Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня , в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор . Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките .


ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА 13. Клиент, поръчал стока през електронния магазин www.dekom.bg и получил същата по пощата, с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в един от следните случаи: в случаите, предвидени от ЗЗППТ при транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени; дoставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента; цената не съответства на първоначално оферираната; рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика.


ВРЪЩАНЕ НА СТОКА 14. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира, или да иска връщането и, и възстановяване на платената от него цена в случаите, предвидени от ЗЗППТ.


ГАРАНЦИЯ 15. Когато доставената стока е с гаранция и клиентът е редовно снабден с гаранционна карта, където са посочени адреси и телефони на гаранционните сервизи, той се обръща директно към посочените сервизи или пунктове. Транспортните разходи са за сметка на клиента. Автоколони и HI-FI Колони не подлежат на гаранционни претенции.


КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ www.dekom.bg се отнася изключително сериозно към неприкосновеността на вашите лични данни. Моля, прочетете повече за политиката ни на конфиденциалност. За какво се отнася политиката на конфиденциалност: Политиката на конфиденциалност засяга начина, по който www.dekom.bg третира личната идентификационна информация, която сайтът автоматично събира, докато сте в www.dekom.bg или използвате други услуги на www.dekom.bg Споделяне и разкриване на информация Екипът на www.dekom.bg третира вашите данни като строго конфиденициална информация. www.dekom.bg НЯМА да продава или дава под наем личната ви идентификационна информация на никого при никакви обстоятелства и на никаква цена. Защита Интернет е глобална среда и поради това използването на Интернет за събиране и обработване на лични данни задължително включва предаването на данни по международни пътища. Затова, когато посещавате Dekom.bg и общувате с нас по електронен път, вие признавате и заявявате съгласието си с обработването на личните ви данни по този начин. Ако имате въпроси или предложения относно вашата лична информация или гореспоменатите практики, моля, свържете се с нас на info@dekom.bg


ПРАВА www.dekom.bg 1994-2006. Всички права запазени! Използването на информация е разрешено само в случай , че цитирате www.dekom.bg като източник с хиперлинк към страницата. Включването на връзки към www.dekom.bg е свободно , но ще ви бъдем благодарни , ако ни уведомите.


ОТГОВОРНОСТ Ограничение на отговорността Екипът на www.dekom.bg полага всички възможни усилия да осигури максимално актуална информация . www.dekom.bg не носи отговорност за вреди , получени следствие на публикувана информация , както и за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта материали .


ДРУГИ УСЛОВИЯ 17. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия , които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия , разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица . 18. www.dekom.bg не носи отговорност спрямо клиента в случай на липса на складова наличност на оферирана стока, или друга невъзможност оферираната стока да бъде доставена на клиента веднага , или в уговорения с доставчика срок . 19. www.dekom.bg не носи отговорност спрямо потребителите на сайта , както и по отношение на трети лица , в случаи на копиране или друг вид неправомерно ползване на чужда търговска марка , запазен знак за произход , информация , картина , звук , образ и др.Всички такива принадлежат на съответните им собственици и се използват в сайта единствено с цел реклама и/или продажба на съответния продукт .

Close